Njoftohen të gjithë të interesuarit të cilët dëshirojnë që të jenë pjesë e kursit të Gjuhës Angleze “Leaderiship Club”, Bibloteka “Ymridin Çengaj” në Dragash, në bashkëpunim me vullnetaren e Korpusit të Paqes, Erin Moore, në bashkëpunim të ngushtë me OJQ Avoko organizon kursin e Gjuhës Angleze “Leadership Club”.

Kursi do të zgjasë për 3 muaj nga një herë në javë, ku në fund të gjithë ata pjesëmarrës do të çertifikohen në nivelet e lartcekura.

Kushtet që kërkohen:
1. Të jenë njohës të gjuhës angleze, minimumi niveli A2;

2. Të jenë 16 vjeç e sipër.

Grupi do të përbëhet prej 15-20 personave, në rast se ka më shumë aplikantë që i plotësojnë këto kushte, atëherë përzgjedhja do të bëhet me intervistë me gojë.

Personat e interesuar duhet të lajmërohen në numrat e shkruar më lart.