Ftohën të gjithë banoret e fshatrave të cilët kanë pësuar demtime materiale nga vershimet që të aplikojnë për subvencionimin e demeve në bazë tëraportit të komisionit komunal tëvotuar në Asamblen Komunale të Komunës së Dragashit.

Data e aplikimit është nga 08.12.2020 deri më 14.12.2020, dokumentet dorëzohën në zyrën e pranimit.