Komisioni i themeluar me Vendimin e Kuvendit Komunal Dragash 0l Nr. 060/01 -123913 rc dt.
30.01.2018 në bazë të neneve 4,5,6,7,8 alineja 5,6 i Ligjit 04lL-144 per Dhenien në Shfrytezim dhe
Këmbim të Pronës së Paluajtëshme Komunale, neneve 6,7 dhe 8 te Rregullores së eeverisd së
Repubik€s së Kosovës nr 2312013 për caktimin e procedurave për dhenien në shfrytëzim dhe këmbim të
pronës së paluajtëshme komunale, duke vepruar sipas Vendimin e Kuvendit Komunal Dragash,0l Nr.
060/01-1319912 te dt.28.06.2018 dhe Vendimin e Kuvendit Komunal Dragash 0l Nr.060-01-1699912
te dt. 02.08.2018, pas shqyrtimit te Komisionir me dt. 29.20.Z0lg , shpall :

Ketu është Lajmërimi për Ankand publik nga Kuvendi Komunal Dragash