Ngritja e kapaciteteve për Koordinatorët e cilësisë
Problemet kryesore të sigurimit të cilësisë janë të lidhura me kapacitetin e ulët për të siguruar cilësinë në të gjitha nivelet.
Vlerësimi i performancës së shkollës është një gur themel i rëndësishëm i një sistemi efektiv të sigurimit të cilësisë.
Sigurimi efektiv i cilësisë me bazë në shkollë bazohet në reflektim të vazhdueshëm dhe proces të përmirësimit nga të gjithë anëtarët e shkollës dhe partnerëve të shkollës.
Detyra kryesore e koordinatorit të cilësisë do të jetë mbikëqyrja dhe implementimi i procedurave të sigurimit të cilësisë në nivel shkolle dhe këshillimi i mësimdhënësve në këtë aspekt.