Komuna e Dragashit përmes një ankandi publik, do të shesë 13 mjete motorike, përfshirë vetura, kamiona e mjete për pastrimin e borës.
Të interesuarit mund të vizitojnë mjetet me datë 27 nëntor 2018 të ndërtesa e administratës publike.
Dorëzimi i ofertave mund të bëhet deri më 3 dhjetor 2018, njofton opoja.tv.
Autoriteti kontraktues ka për qëllim shitjen e Aseteve Komunale – Shitja e automjeteve jashtë funksionit përmes ofertave publike të mbyllura.
Aseteve Komunale – Shitja e automjeteve jashtë funksionit shiten në kushte “siç janë, ku janë” dhe Autoriteti Kontraktues nuk do të ketë përgjegjësi të mëtutjeshme pas shitjes.

Më poshtë lista e mjeteve që janë në ankand dhe gjendjet e tyre.


Personat fizik duhet te plotësojnë :
•Një dokument identifikues (Letërnjoftim, Pasaportë apo Patentë shofer valide);. (kopja)
Personi juridik duhet te plotësojnë :
• duhet te dorezojne qertifikaten e biznesit dhe numrin fiskal – (kopje)
Dokumentet e ofertimit do të kërkohen nga personat e interesuar duke dorëzuar një aplikacion me shkrim në adresën e cekur më lartë: nuro.ismaili@yahoo.com

Personat e interesuar mund të inspektojnë në Ndertesa e Administrates Komunale-Dragash më 27.11.2018 nga ora 10.00-12.00
Ofertat duhet të dorëzohet në adresën e cekur më lartë jo më vonë se
03.12.2018 ora 13.30 zyrën nr.8 – K.K. Dragash (ku së pari protokolohët në zyrën e pranimit dhe pastaj dorëzohët në zyrën e prokurimit nr. 8 )
Ofertat dorezohen ne pliko te mbyllura, ku duhet te futen brenda materiali i kerkuar ne njoftimin e ankandit.
Ofertat e vonuara do të refuzohen.
Ofertat do të hapen në prezencë të përfaqësuesve të ofertuesve të cilët dëshirojnë te marrin pjese në adresën e cekur më lartë në Zyren e Prokurimit – nr.8 me 03.12.2018 ne oren 14.00.
Dhënia e kontratës: Çmimi më i lartë