19.10.2020 (e hënë )
Të nderuar prindër, të dashur nxënës dhe staf i shkollës “Ruzhdi Berisha” në Dragash, pas dyshimeve që kishim rreth infeksionit me COVID-19 të mësimdhënësve të kësaj shkolle dhe njoftimit që pranuam sot nga ISHKPK doli se:
Nga 50 mostra të testuara, 4 mësimdhënës dhe 1 nxënëse rezultuan pozitiv.
Sipas rekomandimeve të IKSHPK task forca në nivel të DKA-së merr këtë vendim:
VENDIM
I. Procesi mësimor në Shml “Ruzhdi Berisha” në Dragash me datë 20.10.2020 kalon në skenarin C (mësimi në distancë )
II. Mësimi sipas skenarit A ( me prezencë në shkollë ) rifillon me datë 02.11.2020.
III. Për zbatimin e këtij vendimi kujdeset drejtoria e shkollës “Ruzhdi Berisha” në Dragash .
Arsyetim Për arsye të infektimit të 4 mësimdhënësve dhe 1 nxënëse të kësaj shkolle me COVID-19, procesi mësimor zhvillohet sipas skenarit C sipas pikës I të këtij vendimi.
Pa panik, por me kujdes të shtuar!
Task forca në nivel të DKA-së Dragash
Dragi roditelji, dragi učenici i zaposleni u školi „Ruzhdi Berisha“ u Dragašu, nakon sumnji koje smo imali o infekciji COVID-19 nastavnika ove škole i saopštenju koje smo danas dobili od NIJZK -a ispostavilo se da:
Od 50 testiranih uzoraka, 4 nastavnika i 1 učenik su pozitivni.
Prema preporukama radne grupe NIJZK na nivou ODO-a donosi ovu odluku:
ODLUKA
I. Nastavni proces u SŠ „Ruzhdi Berisha“ u Dragašu 20.10.2020. Prelazi na scenario C (učenje na daljinu)
II. Nastava prema scenariju A (prisustvo u školi) nastavlja se 02.11.2020.
III. O sprovođenju ove odluke brine se uprava škole „Ruzhdi Berisha“ u Dragašu.
Obrazloženje Zbog zaraze 4 nastavnika i 1 učenika ove škole virusom COVID-19, proces učenja odvija se prema scenariju C, prema tački I ove odluke.
Bez panike, ali sa dodatnim oprezom!
Radna grupa na nivou ODO-a Dragaš