“Shkollat e shekullit 21” është program arsimi ambicioz tre vjeçar, i dizajnuar dhe zbatuar nga British Council dhe i financuar nga qeveria e MB-së.
I realizuar në bashkëpunim me Drejtorinë e Arsimit në Dragash, programi synon të pajisë me aftësi të mendimit kritik dhe zgjidhjes së problemeve 1982 nxënës të moshës 10-15 vjeç fillimisht për 5 shkolla në komunën e Dragashit.
Përveç mësimit të aftësive të mendimit kritik dhe zgjidhjes së problemeve, fëmijët do të mësojnë aftësi praktike të programimit dhe do të kenë mundësi t’i praktikojnë aftësitë e tyre përmes informatikës fizike.

Si pjesë e programit, shkollave do t’ju sigurohen 150 pajisje micro:bit-i, kompjuterë me përmasa që mbahen në xhep, të cilët fëmijët mund t`i programojnë dhe t`i përdorin në lëndë të ndryshme për të zgjidhur problemet e përditshme.
Për të konkuruar në tregun global të punës, aftësitë si zgjidhja e problemeve, mendimi kritik, njohuritë dixhitale dhe krijimtaria janë çelësi i suksesit.