Misioni i OSBE-së në Kosovë ka organizuar një tryezë të rrumbullakët për rritjen e funksionit legjislativ mbikëqyrës në gjashtë komunat e rajonit të Prizrenit: Prizren, Dragash, Mamushë, Rahovec, Suharekë dhe Malishevë.

Çështjet kryesore që u diskutuan ishin pjesëmarrja e kufizuar e publikut në vendimmarrje, hartimi i dokumenteve strategjike, cilësia e raporteve të paraqitura në organet legjislative, kapacitetet e kufizuara të anëtarëve të kuvendit komunal për të siguruar të dhëna substanciale për të dhe rishikimi i raporteve, papajtueshmëri e objektivave të planeve komunale zhvillimore dhe buxheteve komunale, si dhe çështjet e barazisë gjinore: të tilla si përfaqësimit gjinor dhe buxhetimin gjinor.

Gjatë diskutimit pjesëmarrësit diskutuan gjithashtu për praktikat e mira për promovimin e përgjegjësisë më të mirë.

Pjesëmarrësit përfshinin komunale persona kuvendit karrige, drejtorët komunalë, zyrtarë të lartë të financave , kryetar të grupeve të Grave të gjashtë komunave.

©TVOPOJA