Drejtoria e Arsimit në Dragash dhe Organizata e Kombeve të Bashkuar për Migrim (IOM) në Kosovë po implementojn programin :“Me shkollat për komunitete të sigurta”

Programit ka arrtiur të implementohet fal mbështetjes që kemi pranuar nga IOM, zyra në Kosovë. Sipas planit programi realizohet nëpërmjet tri fazave: faza e parë përgatitja e fascilitatorëve të cilët kanë marr njohuritë për programin nga autorët e tij, faza e dytë, shpërndarja e programit te koordinatorët e cilësisë dhe stafi mbështetës i shkollave (psikolog dhe pedagog) dhe faza e tretë shpërndarja e njohurive të fituara te mësimdhënësit e shkollave nëpërmjet koordinatorëve të cilësisë dhe psikologëve.

©TVOPOJA