Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Statistikat e Jurisprudencës për Persona të Mitur 2018”.Ky publikim ofron të dhëna statistikore për personat e mitur të akuzuar dhe të dënuar për vepra penale në vitin 2018.

Të dhënat për personat e mitur ofrohen sipas gjinisë, nacionalitetit të kryerësit të veprës penale, sipas mënyrës së zgjidhjes së aktakuzës, paraqitësit të aktakuzës, llojit të dënimit dhe masave të shqiptuara për kryerësit e veprave penale.

Sipas rezultateve të dala nga ky publikim del se numri i personave të mitur të akuzuar në Gjykatat Themelore të Republikës së Kosovës në vitin 2018 ishte 1,179 persona.Numri më i madh i të akuzuarve ishte në Gjykatën Themelore të Prishtinës me gjithsej 389 persona, ose 33 % e numrit të përgjithshëm.Nga gjithsej 1,179 persona të akuzuar, prej tyre janë dënuar 713 persona ose 60.5 % e të akuzuarve.

Po ashtu numri më i madh i të dënuarve ishte në Gjykatën e Prishtinës me gjithsej 250 persona ose 35.1% e numrit të përgjithshëm.