Qytetarë të komunës së Dragashit
Në pajtim me vendimin e Qeverisë, e hëna është ditë pune.
Në këto ditë të rënda që po kalon vendi dhe populli ynë, më shumë se çdo herë, na duhet bashkim në vendime dhe zbatimin e tyre.
Drejtoria për Arsim, menaxherët e institucioneve arsimore, mësimdhënës dhe të gjithë zyrtarët e këtij procesi, do t’i përmbahen vendimit të Qeverisë se e hëna është ditë pune, ashtu si për administratën e komunës tonë, duke respektuar masat e parapara për pengimin dhe luftimin e virusit Covid-19.
Nuk duhet të ketë dilema të hapura për të hënën, kur dihet vendimi i Qeverisë. Vendimi do respektuar, pavarësisht bindjeve politike.
Na duhet unitet në Republikën e Kosovës në këto ditë të vështira.
Građani opštine Dragaš
U skladu sa odlukom Vlade, ponedeljak je radni dan.
U ovim teškim danima koje naša zemlja i ljudi proživljavaju, više nego ikad, potrebno nam je jedinstvo u odlukama i njihovoj primeni.
Direkcija za obrazovanje, rukovodioci obrazovnih ustanova, nastavnici i svi službenici ovog procesa, pridržavaće se odluke Vlade da je ponedeljak radni dan, kao i za upravu naše opštine, poštujući mere predviđene za sprečavanje i borbu protiv virusa Covid-19.
Ne bi trebalo biti otvorenih dilema za ponedeljak, kada je poznata vladina odluka. Odluka će se poštovati, bez obzira na politička uverenja.
Potrebno nam je jedinstvo u Republici Kosovo u ovim teškim danima.