Në përputhje me dispozitat e udhëzimit administrativ ( MPMS) Nr.07/2017 të nenit 10 pika 4,5 dhe 6 për rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik Komisioni i përzgjedhjes ka përpiluar listën me rezultatet e arritura në Testin më shkrim, të realizuar me datë: 14.09.2020

Njoftohen aplikuesit që në afatin prej 3 ditësh nga publikimi i njoftimit në web faqe të Komunës dhe tabelën e shpalljeve në DKA, nëse janë të pakënaqur me rezultatet e arritura në testim mund të vinë në zyren nr. 5 të DKA-së për të marrë informata përfundimtare rreth vlerësimit të testit me shkrim.
Nëherit njoftohen kandidatët se intervista do të mbahet me datë: 18.09.2020 (e premte), në orën:10:00, në zyren nr. 5