Dy shkolla nga komuna e Dragashit janë përzgjedhur në mesin e 80 shkollave të cilat kanë përfituar grante për projektet e tyre për financim nga Banka Botërore .

Fatmirësisht dy shkolla nga komuna jonë janë përzgjedhur nga Këshilli i Grantevepas një procedure të suksesshme aplikimi, të cilët kanë analizuar dhe përzgjedhur projektet e shkollave tona për financim.
Shkollat përfituese nga komuna e Dragashit janë
SHFMU “Fetah Sylejmani” në Dragash me13.269.75€
SHFMU “Ilmi Bahtjari” në Blaç me 13.300.00€