Drejtoria e Arsimit në Dragash njofton kandidatët që intervista me gojë për vendet e punës të cekura me poshtë do të zhvillohet të Mërkurën, 2 Dhjetor 2020 nga ora 10:00 në objektin e DKA-së në Dragash, Zyra Nr. 5