Drejtoria e Arsimit në Dragash ka njoftuar për anulimin e vendit të punës për një mësimdhënës të muzikës në Shfmu “9 Maj” në Rapç i shpallur në konkursin nr.13/355 të datës 30 Korrik 2020 dhe i rishpallur me datë 24 Gusht 2020 me nr. 13/491.

Arsyet për anulimin e ketij vendimi ka dhënë Drejtoria e Arsimit në Dragash duke publikuar në faqen zyrtare të komunës vendimin e marrë me datë 21 Shtator 2020.